سرور کلود خارج

سرور مجازی ابری Cloud11 0 موجود است


 • 10 گیگ هارد
 • 512 مگ رم اختصاصی
 • 1 هسته
 • پهنای باند 500 گیگ
 • پورت 1 گیگابیت
 • فعال سازی آنی
 • لوکیشن دلخواه
 • امکان نصب سیستم عامل دلخواه (ویندوز,سنتوس و ...)

سرور مجازی ابری Cloud22 4 موجود است


 • 10 گیگ هارد
 • 768 مگ رم اختصاصی
 • 1 هسته
 • پهنای باند 500 گیگابایت
 • پورت 1 گیگابیت
 • فعال سازی آنی
 • لوکیشن دلخواه
 • امکان نصب سیستم عامل دلخواه (ویندوز,سنتوس و ...)

سرور مجازی ابری Cloud33 3 موجود است


 • 20 گیگ هارد
 • 768 گیگ رم اختصاصی
 • 1 هسته
 • پهنای باند 750 گیگ
 • پورت 1 گیگابیت
 • فعال سازی آنی
 • لوکیشن دلخواه
 • امکان نصب سیستم عامل دلخواه (ویندوز,سنتوس و ...)

سرور مجازی ابری Cloud33+ 3 موجود است


 • 30 گیگ هارد
 • 1 گیگ رم اختصاصی
 • 1 هسته
 • پهنای باند 1.5 گیگ
 • پورت 1 گیگابیت
 • فعال سازی آنی
 • لوکیشن دلخواه
 • امکان نصب سیستم عامل دلخواه (ویندوز,سنتوس و ...)

سرور مجازی ابری Cloud44 4 موجود است


 • 40 گیگ هارد
 • 2 گیگ رم اختصاصی
 • 2 هسته
 • پهنای باند 2 ترابایت
 • پورت 1 گیگابیت
 • فعال سازی آنی
 • لوکیشن دلخواه
 • امکان نصب سیستم عامل دلخواه (ویندوز,سنتوس و ...)

سرور مجازی ابری Cloud55 3 موجود است


 • 20 گیگ هارد
 • 2 گیگ رم اختصاصی
 • 4 هسته
 • پهنای باند 2.5 ترابایت
 • پورت 1 گیگابیت
 • فعال سازی آنی
 • لوکیشن دلخواه
 • امکان نصب سیستم عامل دلخواه (ویندوز,سنتوس و ...)

سرور مجازی ابری Cloud66 3 موجود است


 • 20 گیگ هارد
 • 4 گیگ رم اختصاصی
 • 2 هسته
 • پهنای باند 2.5 ترابایت
 • پورت 1 گیگابیت
 • فعال سازی آنی
 • لوکیشن دلخواه
 • امکان نصب سیستم عامل دلخواه (ویندوز,سنتوس و ...)

سرور مجازی ابری Cloud77 3 موجود است


 • 80 گیگ هارد
 • 2 گیگ رم اختصاصی
 • 2 هسته
 • پهنای باند 2.5 ترابایت
 • پورت 1 گیگابیت
 • فعال سازی آنی
 • لوکیشن دلخواه
 • امکان نصب سیستم عامل دلخواه (ویندوز,سنتوس و ...)

سرور مجازی ابری Cloud88 3 موجود است


 • 60 گیگ هارد
 • 3 گیگ رم اختصاصی
 • 3 هسته
 • پهنای باند 3 ترابایت
 • پورت 1 گیگابیت
 • فعال سازی آنی
 • لوکیشن دلخواه
 • امکان نصب سیستم عامل دلخواه (ویندوز,سنتوس و ...)

سرور مجازی ابری Cloud99 3 موجود است


 • 80 گیگ هارد
 • 4 گیگ رم اختصاصی
 • 4 هسته
 • پهنای باند 4 ترابایت
 • پورت 1 گیگابیت
 • فعال سازی آنی
 • لوکیشن دلخواه
 • امکان نصب سیستم عامل دلخواه (ویندوز,سنتوس و ...)

سرور مجازی ابری Cloud11H


 • 75 گیگ هارد NVME
 • 4 گیگ رم اختصاصی
 • 1 هسته
 • پهنای باند نامحدود
 • پورت 1 گیگابیت
 • فعال سازی آنی
 • لوکیشن دلخواه
 • امکان نصب سیستم عامل دلخواه (ویندوز,سنتوس و ...)

سرور مجازی ابری Cloud22H


 • 125 گیگ هارد NVME
 • 8 گیگ رم اختصاصی
 • 2 هسته
 • پهنای باند نامحدود
 • پورت 1 گیگابیت
 • فعال سازی آنی
 • لوکیشن دلخواه
 • امکان نصب سیستم عامل دلخواه (ویندوز,سنتوس و ...)

سرور مجازی ابری Cloud33H


 • 250 گیگ هارد NVME
 • 16 گیگ رم اختصاصی
 • 4 هسته
 • پهنای باند نامحدود
 • پورت 1 گیگابیت
 • فعال سازی آنی
 • لوکیشن دلخواه
 • امکان نصب سیستم عامل دلخواه (ویندوز,سنتوس و ...)

سرور مجازی ابری Cloud44H


 • 500 گیگ هارد NVME
 • 32 گیگ رم اختصاصی
 • 8 هسته
 • پهنای باند نامحدود
 • پورت 1 گیگابیت
 • فعال سازی آنی
 • لوکیشن دلخواه
 • امکان نصب سیستم عامل دلخواه (ویندوز,سنتوس و ...)

سرور مجازی ابری Cloud11S


 • 512 گیگ HDD
 • 512 مگ رم اختصاصی
 • 1 هسته
 • پهنای باند نامحدود
 • پورت 1 گیگابیت
 • فعال سازی آنی
 • لوکیشن دلخواه
 • امکان نصب سیستم عامل دلخواه (ویندوز,سنتوس و ...)

سرور مجازی ابری Cloud22S


 • 1 ترابایت HDD
 • 1 گیگ رم اختصاصی
 • 1 هسته
 • پهنای باند نامحدود
 • پورت 1 گیگابیت
 • فعال سازی آنی
 • لوکیشن دلخواه
 • امکان نصب سیستم عامل دلخواه (ویندوز,سنتوس و ...)

سرور مجازی ابری Cloud33S


 • 1.5 ترابایت HDD
 • 2 گیگ رم اختصاصی
 • 2 هسته
 • پهنای باند نامحدود
 • پورت 1 گیگابیت
 • فعال سازی آنی
 • لوکیشن دلخواه
 • امکان نصب سیستم عامل دلخواه (ویندوز,سنتوس و ...)

سرور مجازی ابری Cloud44S


 • 2 ترابایت HDD
 • 4 گیگ رم اختصاصی
 • 2 هسته
 • پهنای باند نامحدود
 • پورت 1 گیگابیت
 • فعال سازی آنی
 • لوکیشن دلخواه
 • امکان نصب سیستم عامل دلخواه (ویندوز,سنتوس و ...)