سرور اختصاصی فرانسه FR-PL1

شروع از
732,000تومان
ماهانه

Atom C2350
1.7GHz 2c/2t
--------------
4GB DDR3
----------
1 Gbps
Unmetered Fair Usage
----------
1×1TB (HDD SATA)
یا 1×128GB (SSD)

سرور اختصاصی فرانسه FR-PL2

شروع از
1,325,000تومان
ماهانه

Atom C2750
2.4GHz 8c/8t
---------
16GB DDR3
---------
1 Gbps
Unmetered Fair Usage
---------
1×1TB (HDD)
یا 1×256GB (SSD)

سرور اختصاصی فرانسه FR-PL3

شروع از
1,599,000تومان
ماهانه

Xeon E3-1220 v2
3.1GHz 4c/4t
-----------
16GB DDR3
------------
1 Gbps
Unmetered Fair Usage
---------
2×1TB (HDD)

سرور اختصاصی فرانسه FR-PL4

شروع از
1,899,000تومان
ماهانه

Xeon E3-1230 v3
3.3GHz 4c/8t
---------
32GB DDR4
---------
1 Gbps
Unmetered Fair Usage
----------
2×2TB (HDD)
یا 2×120GB (SSD)

سرور اختصاصی فرانسه FR-PL5

شروع از
2,109,000تومان
ماهانه

Xeon E3-1220
3.1GHz 4c/4t
------------
32GB DDR3
-----------
1 Gbps
Unmetered Fair Usage
-----------
2×4TB (HDD)

سرور اختصاصی فرانسه FR-PL6

شروع از
3,833,000تومان
ماهانه

Xeon E3-1240 v6
3.7GHz 4c/8t
-----------
64GB DDR4
-----------
1 Gbps
Unmetered Fair Usage
----------
2×500GB (SSD)

سرور اختصاصی فرانسه FR-PL7

شروع از
4,969,000تومان
ماهانه

Xeon E-2246G
3.6GHz 6c/12t
-----------
32GB DDR4
----------
1 Gbps
Guaranteed
----------
3×480GB (NVME)

سرور اختصاصی فرانسه FR-PL8

شروع از
3,399,000تومان
ماهانه

Xeon E5-1410 v2
2.8GHz 4c/8t
-----------
96GB DDR4
----------
1 Gbps
Guaranteed
----------
2×6TB (SATA)

سرور اختصاصی فرانسه FR-PL9

شروع از
24,799,000تومان
ماهانه

EPYC 7401P
2GHz 24c/48t
-------------
256GB DDR4
------------
1 Gbps
Guaranteed
-----------
3×1TB (NVME)