512 مگابایت

12,000تومان
ماهانه

پردازنده یک هسته -
رم فیزیکی ۲ گیگابایت -
پهنای باند نامحدود -
SSL رایگان -
ساب دامنه نامحدود -
پارک دامنه نامحدود

1 گیگ

25,000تومان
ماهانه

پردازنده یک هسته -
رم فیزیکی ۲ گیگابایت -
پهنای باند نامحدود -
SSL رایگان -
ساب دامنه نامحدود -
پارک دامنه نامحدود

2 گیگ

33,000تومان
ماهانه

پردازنده یک هسته -
رم فیزیکی ۲ گیگابایت -
پهنای باند نامحدود -
SSL رایگان -
ساب دامنه نامحدود -
پارک دامنه نامحدود

6 گیگ

95,000تومان
ماهانه

پردازنده یک هسته -
رم فیزیکی ۲ گیگابایت -
پهنای باند نامحدود -
SSL رایگان -
ساب دامنه نامحدود -
پارک دامنه نامحدود