سرور اختصاصی آلمان

سرور اختصاصی آلمان DE-PL1 0 موجود است

Opteron X2150
1.9GHz 4c/4t
---------
8GB DDR4
----------
1 Gbps
Unmetered Fair Usage
---------
1×1TB (NAS iSCSI)
و 1×32GB (SSD)

سرور اختصاصی آلمان DE-PL2

Opteron 3365
2.3GHz 8c/16t
--------------
16GB DDR4
-------------
1 Gbps
Unmetered Fair Usage
-------------
2×1TB (HDD)
یا 2×120GB (SSD)

سرور اختصاصی آلمان DE-PL3

Core i7-4790K
4GHz 4c/8t
-------------
32GB DDR4
------------
1 Gbps
Unmetered Fair Usage
----------------
2×1TB (HDD)
یا 2×120GB (SSD)

سرور اختصاصی آلمان DE-PL4

Xeon D-1540
2GHz 8c/16tt
--------------
64GB DDR4
---------------
1 Gbps
Unmetered Fair Usage
---------------
2×2TB (HDD)
یا 2×240GB (SSD)

سرور اختصاصی آلمان DE-PL5

Xeon E3-1240 v5
3.5GHz 4c/8t
--------------
32GB DDR4
-------------
1 Gbps
Unmetered Fair Usage
---------------
2×1TB (HDD)
یا 2×240GB (SSD)

سرور اختصاصی آلمان DE-PL6

Core i7-6700K
4GHz 4c/8t
-------------
32GB DDR4
------------
1 Gbps
Unmetered Fair Usage
-----------------
2×1TB (HDD)
یا 2×256GB (NVME)

سرور اختصاصی آلمان DE-PL7

Ryzen 7 1700X
3.4GHz 8c/16t
------------
32GB DDR4
-------------
1 Gbps
Guaranteed
-------------
3×480GB (SSD)

سرور اختصاصی آلمان DE-PL8

Core i7-9700K
3.6GHz 8c/8t
-------------
64GB DDR4
------------
1 Gbps
300Mbps Guaranteed
-----------------
2×2TB (HDD)
یا 2×480GB (NVME)