هاست دانلود سی پنل ایران

IRDL-10GB 0 موجود است


 • فضا 10گیگابایت
 • پهنای باند نامحدود
 • اکانت FTP  نامحدود
 • پارک دامنه نامحدود
 • گواهی SSL رایگان Lets Encrypt
 • کنترل پنل سی پنل
 • وب سرور NginX
 • امکان ساخت دیتابیس

IRDL-20GB 0 موجود است


 • فضا 20 گیگابایت
 • پهنای باند نامحدود
 • اکانت FTP  نامحدود
 • پارک دامنه نامحدود
 • گواهی SSL رایگان Lets Encrypt
 • کنترل پنل  سی پنل
 • وب سرور NginX
 • امکان ساخت دیتابیس

IRDL-50GB 0 موجود است


 • فضا 50 گیگابایت
 • پهنای باند نامحدود
 • اکانت FTP  نامحدود
 • پارک دامنه نامحدود
 • گواهی SSL رایگان Lets Encrypt
 • کنترل پنل  سی پنل
 • وب سرور NginX
 • امکان ساخت دیتابیس

IRDL-100GB 0 موجود است


 • فضا 100 گیگابایت
 • پهنای باند نامحدود
 • اکانت FTP  نامحدود
 • پارک دامنه نامحدود
 • گواهی SSL رایگان Lets Encrypt
 • کنترل پنل  سی پنل
 • وب سرور NginX
 • امکان ساخت دیتابیس

IRDL-200GB 0 موجود است


 • فضا 200 گیگابایت
 • پهنای باند نامحدود
 • اکانت FTP  نامحدود
 • پارک دامنه نامحدود
 • گواهی SSL رایگان Lets Encrypt
 • کنترل پنل  سی پنل
 • وب سرور NginX
 • امکان ساخت دیتابیس

IRDL-500GB 0 موجود است


 • فضا 500 گیگابایت
 • پهنای باند نامحدود
 • اکانت FTP  نامحدود
 • پارک دامنه نامحدود
 • گواهی SSL رایگان Lets Encrypt
 • کنترل پنل  سی پنل
 • وب سرور NginX
 • امکان ساخت دیتابیس

IRDL-1TB 0 موجود است


 • فضا 1 ترابایت
 • پهنای باند نامحدود
 • اکانت FTP  نامحدود
 • پارک دامنه نامحدود
 • گواهی SSL رایگان Lets Encrypt
 • کنترل پنل  سی پنل
 • وب سرور NginX
 • امکان ساخت دیتابیس

IRDL-2TB 0 موجود است


 • فضا 2 ترابایت
 • پهنای باند نامحدود
 • اکانت FTP  نامحدود
 • پارک دامنه نامحدود
 • گواهی SSL رایگان Lets Encrypt
 • کنترل پنل  سی پنل
 • وب سرور NginX
 • امکان ساخت دیتابیس

IRDL-3TB 0 موجود است


 • فضا 3 ترابایت
 • پهنای باند نامحدود
 • اکانت FTP  نامحدود
 • پارک دامنه نامحدود
 • گواهی SSL رایگان Lets Encrypt
 • کنترل پنل  سی پنل
 • وب سرور NginX
 • امکان ساخت دیتابیس

IRDL-4TB 0 موجود است


 • فضا 4 ترابایت
 • پهنای باند نامحدود
 • اکانت FTP  نامحدود
 • پارک دامنه نامحدود
 • گواهی SSL رایگان Lets Encrypt
 • کنترل پنل  سی پنل
 • وب سرور NginX
 • امکان ساخت دیتابیس

IRDL-6TB 0 موجود است


 • فضا 6 ترابایت
 • پهنای باند نامحدود
 • اکانت FTP  نامحدود
 • پارک دامنه نامحدود
 • گواهی SSL رایگان Lets Encrypt
 • کنترل پنل  سی پنل
 • وب سرور NginX
 • امکان ساخت دیتابیس

IRDL-8TB 0 موجود است


 • فضا 8 ترابایت
 • پهنای باند نامحدود
 • اکانت FTP  نامحدود
 • پارک دامنه نامحدود
 • گواهی SSL رایگان Lets Encrypt
 • کنترل پنل  سی پنل
 • وب سرور NginX
 • امکان ساخت دیتابیس