هاست اشتراکی SSD سی پنل ایران - 256MB

9,000تومان
ماهانه

فضا 256 مگ SSD - ترافیک ماهانه نامحدود - پارک دامنه نامحدود - جت بکاپ روزانه و هفتگی - ssl رایگان - اد ان دامین ندارد - وب سرور apache - سایر امکان نامحدود

هاست اشتراکی SSD سی پنل ایران - 512MB

15,000تومان
ماهانه

فضا 512 مگ SSD - ترافیک ماهانه نامحدود - پارک دامنه نامحدود - جت بکاپ روزانه و هفتگی - ssl رایگان - اد ان دامین ندارد - وب سرور apache - سایر امکان نامحدود

هاست اشتراکی SSD سی پنل ایران - 1024MB

25,000تومان
ماهانه

فضا 1024 مگ SSD - ترافیک ماهانه نامحدود - پارک دامنه نامحدود - ssl رایگان - اد ان دامین ندارد - وب سرور apache - سایر امکان نامحدود

هاست اشتراکی SSD سی پنل ایران - 2048MB

30,000تومان
ماهانه

فضا 2048 مگ SSD - ترافیک ماهانه نامحدود - پارک دامنه نامحدود - ssl رایگان - اد ان دامین ندارد - وب سرور apache - سایر امکان نامحدود

هاست اشتراکی SSD سی پنل ایران - 3072MB

37,000تومان
ماهانه

فضا 3072 مگ SSD - ترافیک ماهانه نامحدود - پارک دامنه نامحدود - جت بکاپ روزانه و هفتگی - ssl رایگان - اد ان دامین ندارد - وب سرور apache - سایر امکان نامحدود