* ثبت دامنه رایگان تنها در موارد زیر قابل اجراست: .ir