سرور اختصاصی هلند

سرور اختصاصی هلند NL-PL1 2 موجود است

EPYC 7702P (1 vCore)
2GHz 1c/1t
----------------
4GB DDR4
---------------
1 Gbps
Unmetered Fair Usage
---------------
75GB (NVME)

سرور اختصاصی هلند NL-PL2

EPYC 7702P (2 vCores)
2GHz 2c/2t
----------------
8GB DDR4
---------------
1 Gbps
Unmetered Fair Usage
---------------
1×125GB (NVME)

سرور اختصاصی هلند NL-PL3

Atom C2750
2.4GHz 8c/8t
----------------
16GB DDR3
---------------
1 Gbps
Unmetered Fair Usage
-----------------
1×1TB (HDD)
یا 1×256GB (SSD)

سرور اختصاصی هلند NL-PL4

EPYC 7702P (4 vCores)
2GHz 4c/4t
----------------
16GB DDR4
---------------
1 Gbps
Unmetered Fair Usage
-----------------
1×250GB (NVME)

سرور اختصاصی هلند NL-PL5

Xeon D-1531
2.2GHz 6c/12t
--------------
32GB DDR4
---------------
1 Gbps
Unmetered Fair Usage
----------------
2×500GB (SSD)

سرور اختصاصی هلند NL-PL6

Xeon E5-1410 v2
2.8GHz 4c/8t
--------------
96GB DDR3
--------------
1 Gbps
Guaranteed
---------------
2×6TB (HDD)

سرور اختصاصی هلند NL-PL7

Xeon E3-1230 v6
3.5GHz 4c/8t
-------------
32GB DDR4
-------------
1 Gbps
50TB Guaranteed
------------
2×500GB (NVME)

سرور اختصاصی هلند NL-PL8

EPYC 7402P
2.8GHz 24c/48t
-------------
64GB DDR4
-----------
1 Gbps
100TB Guaranteed
-----------
2×1TB (SSD)